• Inici
  • /Estudiants en pràctiques

Uneix-te al nostre equip Ofertes vigents

Les pràctiques a la UOC són una activitat de naturalesa formativa, que té com a objectiu permetre als estudiants aplicar els coneixements adquirits en la formació acadèmica i complementar-los, i també afavorir l'adquisició de competències que els preparin per exercir activitats professionals.

Les pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni de cooperació educativa, com a marc regulador de les relacions entre l'estudiant, la Universitat i el centre de pràctiques.

La UOC actua com a centre de pràctiques, tant d'estudiants de la mateixa UOC com d'estudiants d'altres universitats o centres formatius. La relació que s'estableix entre l'estudiant i el centre de pràctiques és de caire estrictament acadèmic, no implica l'existència d'una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de llocs de treball.

Pràctiques curriculars

Són activitats acadèmiques que formen part del pla d'estudis de què es tracti. Tenen la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la Universitat i poden ser obligatòries o optatives. L'estudiant ha d'estar matriculat de l'assignatura vinculada a les pràctiques abans de la formalització del conveni. La durada, el calendari, el contingut del projecte formatiu, etc. vindran determinats pel pla docent/pla d'estudis de la universitat d'origen de l'estudiant.

Requisits

Poden fer les pràctiques curriculars estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per la UOC, estudiants d'altres universitats espanyoles o estrangeres i estudiants de formació professional (CFGM i CFGS). Per poder fer les pràctiques cal estar matriculat de l'assignatura vinculada a les pràctiques curriculars.

  • Per a estudiants de plans LRU (diplomatures, llicenciatures, enginyeries tècniques i enginyeries): per poder-se matricular de l'assignatura de pràctiques han d'haver superat el 50 % dels crèdits necessaris per obtenir el títol universitari. Addicionalment, també es pot establir com a prerequisit acadèmic obligatori la superació d'algunes assignatures determinades.
  • Per a estudiants de plans EEES (graus i màsters universitaris): per poder-se matricular de l'assignatura de pràctiques es pot establir com a prerequisit acadèmic obligatori la superació d'un nombre de crèdits o d'algunes assignatures determinades. Els estudiants que tinguin una titulació no poden fer pràctiques relacionades amb aquesta titulació.
Pràctiques extracurriculars

Són activitats acadèmiques que no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic i que l'estudiant fa amb caràcter voluntari.

Requisits

L'estudiant ha d'estar matriculat, abans de la formalització del conveni, en l'ensenyament universitari al qual es vinculen les competències que ha d'adquirir en la realització de les pràctiques. La durada i el calendari es poden acordar amb flexibilitat. El contingut del projecte, les funcions i les activitats també han d'estar directament relacionats amb els estudis que estigui cursant.

No hi ha ofertes